Zamykanie naczynek

ELEKTROKOAGULACJA LANCETRON/VEINWAVE

FLEBOLOGIA- skleroterapia naczyń żylnych na nogach

ELEKTROKOAGULACJA Lancetron

Skuteczna, bezpieczna metoda usuwania zmian naczyniowych i skórnych metodą ich "zamykania".

Urządzenie stosowane do zabiegu to wysokiej klasy nowoczesny lancetron, którego moc jest za każdym razem indywidualnie dostosowywana przez lekarza, w zależności od rodzaju zabiegu.

Wskazania
Elektrokoagulację wykorzystuje się do zamykania naczyń metodą punktową zaróno pojedynczych punktów rubinowych jak i tzw. pajączków. Metodą tą usuwa się również skutecznie włókniaki, brodawki łojotokowe, niewielkie brodawki wirusowe (tzw."kurzajki"), brodawki płaskie.

Działanie
Naczynka zamykane są przy pomocy specjalnych, bardzo cienkich igieł. Po zabiegu przez kilka dni widoczne są strupki. Czasem trzeba zabieg trzeba powtórzyć. Metoda igłowa jest bardzo skuteczna w przypadku licznych naczyniaków rozsianych. Polega na koagulacji rozszerzonych naczyń. 

Postępowanie po zabiegu
Całkowite wygojenie miejsca poddanego zabiegowi może twać kilka do kilkunastu dni. Należy w tym czasie unikać kąpieli w basenie oraz opalania (również w solarium). Przy tego rodzaju zabiegach można zastosować znieczulenie miejscowe. 

Przeciwwskazania
Choroba nowotworowa, wszczepiony rozrusznik serca, zmiany zapalne skóry na obszarach poddanych zabiegowi. 

Koszt zabiegu:

Twarz, dekolt, ręce (cena ustalana w zależności od ilości i wielkości zmian) od 200 zł

 

ELEKTROKOAGULACJA VeinWave

JAK DZI­AŁA VEINWAVE™?

Urządze­nie wyko­rzys­tuje pro­ces termo-​koagulacji, pole­ga­jący na dostar­cze­niu kon­trolowanej dawki energii o wysok­iej częs­totli­wości, co w efek­cie doprowadza do pod­grza­nia drob­nych naczyń krwionośnych. Ener­gia przenos­zona jest do miejsca wykony­wa­nia zabiegu poprzez ultra-​cienką igłę, zapew­ni­a­jącą dokładne dozowanie, bez żad­nego wpływu na skórę. Dzięki temu nie pojawia się ryzyko uszkodzenia tkanek pod­czas zabiegu. Ener­gia przekazy­wana jest wyłącznie do słabych lub uszkod­zonych naczynek krwionośnych, powodu­jąc ich zamknię­cie i naty­ch­mi­as­towe zniknięcie.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana pod­czas zabiegu wyko­rzys­tuje kon­trolowaną energię cieplną do zamknię­cia drob­nych naczynek. Ener­gia przekazy­wana jest przez bardzo cienką niklowaną igłę w cza­sie 0,2 sekundy. Czubek igły wprowadza się nad naczynko, tuż pod naskórek. Odstęp pomiędzy kole­jnymi przyłoże­ni­ami igły powinien oscy­lować wokół 1,5mm. Dostar­c­zone ciepło powoduje zamknię­cie naczynka, a otacza­jące tkanki nie ule­gają uszkodze­niu. Dzięki temu zostało zmin­i­mal­i­zowane potenc­jalne ryzyko pow­sta­nia prze­bar­wień i blizn.

Stan­dar­d­owe lecze­nie przy uży­ciu Vein­Wave™ trwa ok. 15 min. W tym cza­sie możliwe jest wye­lim­i­nowanie około 80 — 100 cm lec­zonych żył. Tuż po zabiegu może być widoczny niewielki obrzęk, który zwykle zanika w ciągu kilku godzin lub cza­sem dni. Efekt leczenia jest widoczny od razu.

Pod­czas zabiegu zamyka­nia naczynek osoba wykonu­jąca zabieg używa spec­jal­nej lampy nagłownej ze zin­te­growanym światłem spo­lary­zowanym. Dzięki pod­wójnie spo­lary­zowanemu światłu obraz naczyń krwionośnych zna­j­du­ją­cych się w obszarze zabiegowym jest ide­al­nie widoczny. Umożli­wia to naj­dokład­niejsze i najskuteczniejsze przeprowadze­nie zabiegu.

EFEKTY ZABIEGU:

Efekt zabiegu Duolaser Veinwave

ZALETY URZĄDZENIA VEINWAVE™:

  • Pewne i trwałe efekty leczenia niech­cianych, nieeste­ty­cznych naczynek
  • Krótki czas zabiegu i naty­ch­mi­as­towy efekt
  • Niska bolesność
  • Niewielkie ryzyko wys­tępowa­nia powikłań
  • Brak okresu rekon­wales­cencji (zabieg można wykony­wać przez cały rok, po zabiegu można się opalać)
  • Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry
  • Skuteczność w lecze­niu wrażli­wych obszarów: twarz, kostki i kolana
  • Bez­in­wazyjna pro­ce­dura, wysoki stopień bez­pieczeństwa i cer­ty­fikacja FDA

ILE ZABIEGÓW TRZEBA WYKONAĆ?

U większości osób wystar­cza jeden zabieg. W sytu­acji, gdy prob­lem jest zaawan­sowany, mogą być potrzebne kole­jne sesje, maksy­mal­nie trzy.

CZY VEIN­WAVE MOŻE BYĆ STOSOWANE DO LECZENIA TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO?

Tak, z powodze­niem sto­suje się w lecze­niu trądziku różowatego.

ILE CZASU POTRZE­Ba, BY ZAUWAŻYĆ EFEKTY LECZENIA?

Wyniki są naty­ch­mi­as­towe. Zabieg jest bardzo efek­ty­wny, naczynka znikają naty­ch­mi­ast. Vein­wave ma wyraźną przewagę nad alter­naty­wnymi meto­dami leczenia, na efekty których trzeba czekać 6 – 8 tygodni, utr­walanych w trak­cie wielu sesji.

CZY PRZY KURACJI VEIN­WAVE POJAWIA SIĘ RYZYKO BLIZN LUB PRZEBARWIEŃ?

Nie. Przy praw­idłowo wyko­nanym zabiegu nie ma ryzyka blizn, prze­bar­wień, ani hipopig­men­tacji, które to powikła­nia zdarzają się po zab­ie­gach laserowych.

Przeciwwskazania

Głównymi prze­ci­wwskaza­ni­ami do zabiegu jest ciąża oraz okres karmienia pier­sią, padaczka. Również aler­gia na nikiel jest prze­ci­wskazaniem. U pac­jen­tów z alergią na nikiel możemy zas­tosować dostępne w ofer­cie igły złote.

CZY ZABIEG VEIN­WAVE JEST SKUTECZNY PRZY CIEM­NEJ SKÓRZE?

Tak. Vein­wave można wykony­wać na wszys­t­kich typach skóry.

Koszt zabiegu:

Nos 200 zł

Policzki 300 zł

Dekolt 200-400 zł

Łydki 400-600 zł

Uda 400-600 zł

Pojedyncze naczynko 100 zł

 FLEBOLOGIA- skleroterapia naczyń żylnych na nogach

1 ampułka 200 zł (koszt docelowy w zależności od ilości użytych ampułek)

dopasowanie bielizny do kompresoterapii 50 zł